Personuppgifter

För GStraining Qinopractic & Rehab AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Så här behandlar GStraining Qinoparctic & Rehab AB dina personuppgifter

Dessa riktlinjer beskriver GStraining Qinopractic & Rehab ABs behandling av dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

GStraining Qinopractic & Rehab AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får GStraining Qinoparctic & Rehab AB dina personuppgifter?

GStraining Qinopractic & Rehab AB samlar in personuppgifter om dig när du bokar en ny tid.

Vilka uppgifter behandlas?

GStraining Qinopractic & Rehab AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar GStraining Qinoparctic & Rehab AB uppgifter om dig?

GStraining Qinopractic & Rehab AB behandlar dina personuppgifter för bokningar. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

När har GStraining Qinopractic & Rehab AB rätt att behandla dina personuppgifter?

För att GStraining Qinopractic & Rehab AB ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av GStraining Qinopractic & Rehab AB Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför GStraining Qinopractic & Rehab AB. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att få ut personalförmån.

Hur skyddas dina uppgifter?

GStraining Qinopractic & Rehab AB värnar om din integritet. GStraining Qinopractic & Rehab AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?

GStraining Qinopractic & Rehab AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. GStraining Qinopractic & Rehab AB kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning.